ALGEMENE VOORWAARDEN Vabru Trainingen (januari 2013)
Artikel 1: Toepasselijkheid.
De voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Vabru Trainingen, en op alle door Vabru Trainingen te sluiten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende werkzaamheden, de levering van goederen en diensten daaronder begrepen, zulks met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever.
Het tot stand komen van een overeenkomst houdt in dat de algemene voorwaarden van Vabru Trainingen door de opdrachtgever zijn aanvaard.
Mocht de overeenkomst namens de opdrachtgever worden gesloten door een derde, dan staat deze derde er voor in dat de opdrachtgever deze voorwaarden heeft aanvaard, bij gebreke waarvan de derde aan deze voorwaarden is gebonden als het ware hij zelf opdrachtgever.
Bijzondere van de algemene voorwaarden van Vabru Trainingen afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze vooraf schriftelijk zijn overeengekomen.
Artikel 2: Overeenkomst.
Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Vabru Trainingen gedaan zijn vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud als levertijd betreft en vervallen na 30 dagen.
Optionele reserveringen zijn wederzijds vrijblijvend, maar worden uiterlijk 30 dagen voor de cursusdag schriftelijk omgezet in een definitieve opdracht.
Op het moment dat de door de opdrachtgever voor akkoord verklaarde offerte of contract door Vabru Trainingen is ontvangen en geaccepteerd.
Aanvullingen op en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts met wederzijds goedvinden tot stand komen.
Overeenkomsten betreffen uitsluitend de kern van de prestatie zoals deze in de aanbieding is gespecificeerd. Geen beroep kan gedaan worden en geen rechten kunnen worden ontleend aan algemene informatie die bij Vabru Trainingen of derden aanwezig is dan wel aan buiten de overeenkomst verkregen informatie.
Zolang geen volledige betaling van het aan Vabru Trainingen krachtens overeenkomst toekomende heeft plaatsgevonden, blijven de krachtens de overeenkomst door Vabru Trainingen aan de opdrachtgever verstrekte voor rekening en risico van de opdrachtgever en eigendom van Vabru Trainingen.
De opdrachtgever zal dan ook op generlei wijze gebruik mogen maken van al hetgeen Vabru Trainingen heeft geleverd en al hetgeen ter kennis van de opdrachtgever gebracht is verband houdende met de gesloten overeenkomsten. De opdrachtgever zal evenmin gerechtigd zijn juist gemelde resultaten op welke wijze dan ook en voor welk doel dan ook aan derden ter beschikking stellen.
Artikel 3: Omschrijving der werkzaamheden en diensten.
De inhoud van de overeenkomst is bepaald door de in de aanbieding of de bevestiging van de overeenkomst gespecificeerde leveringen, werkzaamheden en diensten.
Alle prestaties die ten gevolge de opdracht door Vabru Trainingen moeten worden geleverd en niet zijn beschreven volgens genoemde specificatie zullen worden beschouwd als bijkomende werkzaamheden. Deze bijkomende werkzaamheden worden apart in rekening gebracht.
Vabru Trainingen is gerechtigd om ter uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen.
Artikel 4: Geheimhouding.
Gegevens van een opdracht dan wel een opdrachtgever zullen door Vabru Trainingen zonder toestemming van de opdrachtgever niet ter kennis van derden worden gebracht tenzij Vabru Trainingen daartoe rechtens verplicht is.
Artikel 5: Overmacht.
In aanvulling van al wat in de wet en jurisprudentie onder ontoerekenbare tekortkomingen wordt verstaan, leveren ook de volgende omstandigheden ontoerekenbare tekortkomingen van Vabru Trainingen op:
tekortschietende inzetbaarheid van betrokken uitvoerende personen, bijvoorbeeld als gevolg van ziekte, arbeidsongeschiktheid, persoonlijke onmisbaarheid, werkstakingen, of beëindiging van dienstverband, overeenkomst opdracht of freelancercontract vertraging bij of tekortkomingen door toeleveranciers.
Zodanige wijzigingen in omstandigheden dat (verdere) nakoming van de verplichtingen voor Vabru Trainingen zo bezwaarlijk wordt dat deze redelijkerwijze niet van Vabru Trainingen kan worden verlangd.
Het in gevaar komen van de veiligheid van de medewerkers van Vabru Trainingen dan wel de door Vabru Trainingen ingeschakelde derde, door welke omstandigheden dan ook.
tekortschietende inzetbaarheid van Vabru Trainingen, bijvoorbeeld als gevolg van ziekte, arbeidsongeschiktheid en/of ongeval
In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de oorzaak van de overmacht de uitvoering onmogelijk maakt door Vabru Trainingen of de door haar ingeschakelde tussenpersonen zonder dat de opdrachtgever of eventuele tussenpersonen aanspraak kan/kunnen maken op schadevergoeding en/of de opdrachtgever de overeenkomst kan ontbinden.
De werkzaamheden door Vabru Trainingen of een door Vabru Trainingen ingeschakelde derde, verricht tot aan de opschorting of ontbonden verklaring moeten aan Vabru Trainingen worden vergoed.
In geval van overmacht heeft Vabru Trainingen het recht om zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de opdrachtgever of de door de opdrachtgever ingeschakelde tussenpersonen aanspraak kunnen maken op schadevergoeding.
Artikel 6: Aansprakelijkheid.
Vabru Trainingen verplicht zich de trainingen naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Indien de training namens Vabru Trainingen door een derde wordt verzorgd, aanvaardt Vabru Trainingen slechts aansprakelijkheid voor die derde voor een handelen of nalaten van die derde tijdens de training zelf, onverminderd het in dit artikel bepaalde omtrent beperking van aansprakelijkheid van Vabru Trainingen.
Vabru Trainingen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van enig handelen of nalaten op grond van de van of via Vabru Trainingen verkregen informatie, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Vabru Trainingen.
De eventuele aansprakelijkheid van Vabru Trainingen is per gebeurtenis steeds beperkt tot ten hoogste het door de opdrachtgever / deelnemer aan Vabru Trainingen voor de training verschuldigde bedrag, waarbij een reeks van gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
In geen geval is Vabru Trainingen aansprakelijk voor indirecte c.q. gevolgschade, bijvoorbeeld gederfde inkomsten
Artikel 7: Reclame.
De opdrachtgever is verplicht direct na de uitvoering van de overeenkomst, de levering van goederen en diensten daaronder begrepen, de door Vabru Trainingen geleverde prestaties grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan Vabru Trainingen direct schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag der levering c.q. oplevering Vabru Trainingen wijst op de gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin de prestaties voornoemd zijn geleverd in te stemmen en vervalt het recht op reclame.
De opdrachtgever is gehouden de klachten nauwkeurig te specificeren onder overlegging van relevant bewijsmateriaal.
Vabru Trainingen dient direct in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Indien reclame naar het oordeel van Vabru Trainingen juist is, zal Vabru Trainingen de keuze hebben hetzij een billijke schadevergoeding tot ten hoogste het factuurbedrag van de geleverde prestatie toe te kennen, hetzij het geleverde, indien en voor zover mogelijk, kosteloos te vervangen na teruglevering van het aanvankelijk geleverde, dan wel in overleg met de opdrachtgever zorg te dragen voor een adequate oplossing.
Vabru Trainingen is niet tot verdere schade of kostenvergoeding, hoe dan ook genaamd verplicht.
Artikel 8: Leveringstermijn.
De in de schriftelijke bevestiging genoemde (op)leveringstermijn of de anderzijds schriftelijk opgegeven leveringstermijn berust steeds op een schatting omdat in verband met de aard van de werkzaamheden opleveringstermijnen nimmer tevoren exact vast te stellen zijn.
Artikel 9: Betaling.
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dienen de declaraties van Vabru Trainingen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Wanneer de factuur een te volgen cursus betreft dient de betaling bovendien uiterlijk twee weken voor de eerste cursusdag te zijn voldaan. Wij kunnen gebruik maken van elektronische facturatie, waarmee e- factureren tot de mogelijkheden behoort.
Bij overschrijding van de betalingstermijn moet de opdrachtgever Vabru Trainingen, zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling noodzakelijk is, een rente vergoeden van 2% per maand of een gedeelte van een maand van de dag van de overschrijding af tot die der voldoening.
Degene die met Vabru Trainingen een overeenkomst sluit is tegenover Vabru Trainingen hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit die overeenkomst voortvloeien, ook al wordt die overeenkomst namens derden gesloten.
Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, welke laatste, met een minimum van € 150,00, op 15% van het totaal verschuldigde bedrag inclusief rente worden gefixeerd, die vallen op de inning en invordering van niet of niet tijdig betaalde bedragen, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
In geval van annulering van de overeenkomst, welke annulering in geval van een cursus schriftelijk dient plaats te vinden uiterlijk 10 werkdagen voor de cursusdag, is de wederpartij van Vabru Trainingen een schadeloosstelling van 10% van het door als gevolg van de overeenkomst in rekening te brengen bedrag inclusief omzetbelasting verschuldigd, onverminderd het recht van Vabru Trainingen op volledige schadevergoeding indien daartoe grond bestaat. Vindt die annulering later plaats dan is ingeval van een cursus, gelet op de door Vabru Trainingen te maken kosten, het volledige cursusgeld verschuldigd.
Artikel 10: Toepasselijk Recht.
Op alle door Vabru Trainingen te sluiten overeenkomsten zijn, ook wanneer de uitvoering van die overeenkomsten buiten Nederland plaatsvindt, het Nederlandse recht en deze voorwaarden van toepassing.
Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiend of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter te Dordrecht aanhangig worden gemaakt.